Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (objednávky a faktury), kdy na jedné straně je prodávající (Farma Nahošovice s.r.o.) a na straně druhé je kupující (zákazník).

Obchodní podmínky jsou závazné pro nákup v internetovém obchodě na stránkách www.farmanahosovice.cz a jsou platné od 10.04.2019.

Kontaktní údaje obchodníka

Název: Farma Nahošovice s.r.o.
Sídlo: Nahošovice 25, 751 14 Nahošovice
IČ: 05198836
DIČ: CZ05198836
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72701

Email: farma@farma-nahosovice.cz, kralova@farma-nahosovice.cz
Telefon: 776 612 000, 776 249 858
Email: farma@farma-nahosovice.cz, kralova@farma-nahosovice.cz Telefon: 776 612 000, 776 249 858

Vymezení pojmů

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel či obchodník, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je výhradně fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Na kupujícího spotřebitele se vztahuje zvýšená právní ochrana.

Zboží je spotřební i nespotřební sortiment z nabídky prodávajícího, určený i neurčený ke konzumaci. Zvláštní povahu zboží či sortimentu určeného ke konzumaci pak upravují některá ustanovení těchto obchodních podmínek výslovně. Zboží určené ke konzumaci je zbožím podléhajícím rychlé zkáze. Jedná se o šneky a šnečí pochoutky. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že toto zboží ze sortimentu prodávajícího, které je určeno ke konzumaci, je zbožím specifických chutí, vůní a vizuálního vnímání. Nejedná se o zboží tradiční. Ostatní zboží představuje nádobí a ostatní servis, servírovací pomůcky a otvíráky, vouchery k degustacím, termo boxy, obrazy s tématikou šneků.

Informace o cenách a o ujednání podmínek obsahu smlouvy

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevných a písařských chyb. Ceny jsou vždy konečné včetně platné DPH na daný sortiment a druh zboží. Ceny uvedené u výrobků či zboží však nezahrnují náklady na doručení či poštovné a přepravné. Ceny bez DPH nejsou u jednotlivých položek uvedeny a budou řádně rozepsány a rozúčtovány na faktuře či obdobném daňovém dokladu, který prodávající vystaví.

Informace o akceptovaných způsobech platby jsou uvedeny v Platebních a dodacích podmínkách. Prodávající neúčtuje žádné poplatky u všech způsobů bezhotovostních plateb. S ohledem na povahu zboží a sortimentu prodávajícího se neumožňuje platba na dobírku.

Přijetí nabídky s dodatkem, podmínkou nebo odchylkou není přijetím nabídky učiněné obchodníkem. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné či emailové formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky

Doručování a dodání objednávky či zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 1 týdne od potvrzení objednávky prodávajícím, za současného splnění podmínky zaplacení kupní ceny zboží některým z bezhotovostních způsobů platby před jeho expedicí, pokud u jednotlivých položek zboží neuvádí prodávající jinou lhůtu k dodání. V případě osobního odběru zboží kupujícím dodá prodávající zboží dle sjednaného data předání, a to zpravidla ve stejné lhůtě.

Je-li u zboží uvedena poznámka “skladem” či „ihned k odběru“, prodávající zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky, za současného splnění podmínek dle předcházejícího odstavce těchto obchodních podmínek. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu ještě před jeho expedicí prodávajícím. Kupujícímu se doporučuje, aby zboží a jeho kvalitu vizuálně zkontroloval bezprostředně po jeho převzetí. Případné vady zboží po jeho otevření či zjevné vady již jeho obalu, se doporučuje v maximální míře dokumentovat.

Doklady vztahující se k vyúčtování ceny zboží, zejména daňový doklad odešle prodávající kupujícímu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v elektronické objednávce, a to ihned po potvrzení objednávky prodávajícím. Požádá-li kupující spotřebitel ve své objednávce o zaslání daňového dokladu v písemné podobě, zašle prodávající kupujícímu spotřebiteli takový daňový doklad spolu se zbožím.

Platební a dodací podmínky.

Nepřevezme-li kupující zboží při pokusu o jeho doručení některým z jím zvolených způsobů doručení a nepřevezme-li jej ani v úložní době, poruší tím svoji povinnost vyplývající z kupní smlouvy. Takovým porušením povinnosti vzniká prodávajícímu škoda odpovídající sjednané ceně zboží, neboť zboží které je určeno ke konzumaci není možné po jeho vrácení prodávajícímu opětovně použít pro další prodej. Náklady na dopravu a skladné jsou zohledněny v celkové ceně zboží a v takovém případě již byly prodávajícím vynaloženy. V takových případech se proto kupujícímu nevrací žádná zaplacená platba uhrazená za objednávku zboží a prodávající je oprávněn takto zaplacené platby zcela započítat na vynaložené náklady a na likvidaci zboží. Nepřevzetím dodaného zboží v úložní lhůtě nebo odmítnutím převzetí zboží, se objednávka a kupní smlouva ruší a kupující nemá nárok na vrácení jakéhokoli plnění s ohledem na charakter a druh zboží určeného ke konzumaci, neboť zboží prodávajícího určené pro konzumaci podléhá rychlé zkáze.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího – spotřebitele

Kupující může odstoupit od smlouvy či objednávky uzavřené v eshopu prodávajícího jen do okamžiku, než prodávající potvrdí objednávku kupujícího a provede expedici zboží, a to u zboží určeného ke konzumaci. Po expedici zboží prodávajícím již nemůže kupující odstoupit od smlouvy a objednávky, a to v části objednávky zboží ze sortimentu prodávajícího, které je určeno ke konzumaci, neboť se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze (ust. § 1837 písm. e) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

V případě, že se kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval prodávajícího (písemně, formou emailu nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Pokud dojde informace o zrušení objednávky prodávajícímu před samotnou expedicí zboží, je prodávající povinen bezplatně objednávku stornovat, čímž dochází ke zrušení kupní smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující prodávajícího o svém odstoupení od smlouvy informovat na adrese Farma Nahošovice s.r.o, Nahošovice 25, 751 14 Nahošovice, nebo e-mailem: farma@farma-nahosovice.cz, kralova@farma-nahosovice.cz, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy zde, který je dále umístěn na stránkách prodávajícího. Použití vzoru není povinností kupujícího. Odstoupení od kupní smlouvy zboží, které je určeno ke konzumaci, má účinky jen do okamžiku, než prodávající předá zboží k expedici. K později doručenému odstoupení ohledně tohoto zboží se nepřihlíží.

Kupující může odstoupit od smlouvy, která se netýká zboží určeného ke konzumaci, a to do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky zboží, a to bez ohledu na způsob dodání zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Odstoupení není možné v případě, kdy kupující zboží již použije.

Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/objednávky/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od učinění přípustného odstoupení od smlouvy, které má právní účinky a ke kterému je prodávající povinen ve smyslu ustanovení výše přihlédnout, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

Kdy zde možnost odstoupení od smlouvy není

Právo na odstoupení od smlouvy kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, který není spotřebitelem 
V případě, že kupující není spotřebitelem, uplatní se ustanovení § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím.

Odstoupení prodávajícím a změna podmínek smlouvy

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně vlastní, či na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má zboží při převzetí nedostatky (např. je zkažené, poškozené, včetně poškození obalu zboží, nebo pokud zboží nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Není-li výměna vadného zboží možná, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Subjektivní námitky kupujícího spočívající v nedostatku očekávaných vlastností zboží co do chuti, vizuálního vzhledu apod., nejsou vadami a nedostatky zboží.

Má-li zboží při převzetí nedostatky, vady či je poškozené, postupujte podle doporučených instrukcí v Reklamačním řádu: Reklamační řád

Prodávající výslovně upozornil kupujícího na specifickou povahu zboží ze sortimentu prodávajícího a kupující při realizaci objednávky vzal v úvahu rizika s tím spojená.  

Vyskytne-li se u kupujícího spotřebitele vada na zboží při převzetí zboží, předpokládá se, že vada zboží existovala již při expedici zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující takovou vadu sám způsobil.

Prodávající uvádí u jednotlivých položek zboží ze svého sortimentu podrobný popis zboží a způsob jeho uchování a uskladnění před jeho konzumací. Na obalu zboží jsou uvedena data výroby/balení a datum doporučené spotřeby, doporučeného způsobu skladování, včetně teplot a data minimální trvanlivosti. Závaznost těchto dat je závislá na řádném způsobu uchování a uskladnění zboží kupujícím.   

Zákonná práva z následných vad

Prodávající neodpovídá za vady zboží, které se projeví po době minimální trvanlivosti. Prodávající dále neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nesprávného uchování či uskladnění zboží určeného ke konzumaci.

Ve lhůtě minimální trvanlivosti zboží je kupující oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat :

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku zboží či výskytu vady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formulář k uplatnění reklamace nebo k uplatnění vady zboží při jeho převzetí je ke stažení zde: Formulář pro uplatnění reklamace (reklamační list)

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi a objednávkou) a dodání zboží (nejlépe dodacím listem či potvrzením od přepravce). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace u prodávajícího. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být kompletní, pokud to podmínky a povaha zboží umožňuje.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení prodávající kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy, tedy má právo na zrušení smlouvy a vrácení zaplacené kupní ceny.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace nebo uplatnění vad zboží náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Ochrana osobních údajů

Zasláním elektronické či emailové objednávky zboží z internetového obchodu www.farmanahosovice.cz uděluje kupující současně souhlas s tím, aby byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány osobní údaje poskytnuté kupujícím, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být na vyžádání informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně kdykoli písemně či emailem vyslovit nesouhlas s jejich uchováním a zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je kupujícím udělen taktéž pro další, vlastní marketingovou podporu internetového obchodu www.farmanahosovice.cz, a to pro zasílání budoucích obchodních nabídek, newsletterů, včetně zasílání informací o novinkách, akcích a zasílání emailové nabídky. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou a může být kdykoli kupujícím odvolán.

Kupující je oprávněn kdykoli prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení a že ruší souhlas s uchování a zpracováním jeho osobních údajů, a to na elektronickou adresu farma@farma-nahosovice.cz získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR, dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Záloha na zboží

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé nebo pakliže se jedná o množství, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně.

Dárky

Dojde-li k využití práva kupujícího spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, je kupující povinen spolu s vraceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Informace a poradenství

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho zkušenosti a znalosti, které prodávající získal sám, svojí praxí, svojí činností či čerpá informace od svých dodavatelů. Kupující je kdykoli oprávněn vznést na prodávajícího jakýkoli dotaz a informovat se na charakter, vlastnosti a kvalitu zboží, jakož i doporučené podmínky zpracování a uskladnění zboží.

Písemná komunikace a závěrečná ustanovení

V případě doručování písemností mezi smluvními stranami se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a bydliště či sídlo kupujícího uvedené v objednávce.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), je-li kupující spotřebitelem a dalšími právními předpisy České republiky.

Smlouva uzavřená nákupem v internetovém obchodě www.farma-nahosovice.cz a otázky související s ní se řídí českým právem a českým právním řádem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.